• dansen
 • dansen2

Algemene voorwaarden

Aanmelding/ Inschrijving:

 • Het cursusjaar loopt gelijk aan een (basis)schooljaar en bestaat uit 40 lesweken.
 • Aanmelding/inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, waarmee u tevens toestemming geeft voor een doorlopende SEPA machtiging.
 • Het lidmaatschap van DancingWise is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd.
 • DancingWise houdt zich het recht voor openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

Proefles:

 • De eerste les wordt gezien als gratis proefles.

Lesgeld:

 • De betaling van het lesgeld van DancingWise kan alleen plaatsvinden door middel van automatische incasso.
 • De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van DancingWise.
 • Aan het begin van ieder kwartaal wordt het lesgeld afgeschreven voor het komende kwartaal.
 • Bij berekening van het lesgeld is al rekening gehouden met het feit, dat er tijdens de basisschoolvakanties geen les gegeven wordt. De vakanties staan op de website vermeld.
 • Bij niet tijdige betaling heeft DancingWise het recht om binnen redelijke termijn, door de leiding bepaalde cursist/leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens heeft DancingWise het recht administratiekosten in rekening te brengen zijnde € 15,00 per aanmaning. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal DancingWise zich het recht toe eigenen een incassobureau in te schakelen, waarbij alle kosten voor rekening zijn voor de wanbetaler. 

Opschorting (tijdelijk stopzetten):

 • In geval van langdurige afwezigheid, ziekte, zwangerschap en/of blessures is tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap in overleg bespreekbaar, tot een maximum van 6 maanden. 
 • Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 
 • De betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. 

Opzegging:

 • De lessen kunnen uitsluitend schriftelijk opgezegd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober middels een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier. Uitschrijfformulieren zijn te downloaden via de website van DancingWise. Bij tussentijdse opzegging bent u het lesgeld over de gehele betalingsperiode verschuldigd.
 • Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
 • Zolang er geen uitschrijfformulier is ingeleverd en/of de betalingen niet voldaan zijn, is de uitschrijving ongeldig en loopt het lidmaatschap door.

Vakanties:

 • DancingWise houdt de vakantieregeling van de gemeente Oud-Beijerland aan.
 • Tussentijdse vakanties die buiten de reguliere vakanties vallen kunnen niet binnen de betalingsperiode worden ingehaald.

Overig:

 • DancingWise is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van leerlingen/cursisten.
 • Deelname aan de lessen van DancingWise geschiedt geheel op eigen risico. De leiding erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen, gevolgen van blessures en enig letsel opgelopen tijdens het verblijf op en in de nabijheid van de locatie.

Contact

Ingeborg van Weissenbruch
06 810 720 93
dancingwise@gmail.com
www.dancingwise.nl
KvK: 61623679

Locatie

De Lindenhoeve
Steenenstraat 24
3262 JM Oud-Beijerland

Map