Skip to main content

Reglement

Aanmelding/ Inschrijving:

 • Het dansseizoen loopt gelijk aan een (basis)schooljaar en bestaat uit 46 lesweken. Sportlessen worden het gehele jaar door gegeven. 
 • Aanmelding/inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, waarmee u tevens toestemming geeft voor een doorlopende SEPA machtiging.
 • Het lidmaatschap van DancingWise is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd.
 • DancingWise houdt zich het recht voor openingstijden, lestijden, lesindelingen, tarieven, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.

Lessen:

 • De eerste les wordt gezien als gratis proefles.
 • Ouders/verzorgers mogen de laatste 5 minuten van de les komen kijken.  
 • Dansers dienen op de gang te wachten totdat de voorgaande les is afgelopen. 
 • Tijdens de lessen mag er niet worden gegeten. Een flesje water (geen zoete dranken) meenemen is wel toegestaan en raadzaam. 
 • Deelname aan de lessen betekent een akkoord op de algemene voorwaarden/reglementen. 

Kledingvoorschriften:

 • Tijdens de lessen is het dragen van sportkleding en schone sportschoenen verplicht en de haren dienen te zijn vastgezet. 
 • Het dragen van sieraden is niet toegestaan. 
 • Tijdens voorstellingen: zwarte legging, zwarte of witte sneakers (alles zonder prints). De kleur/aanschaf van de top wordt per voorstelling en per groep in overleg vastgesteld. 

Lesgeld:

 • De betaling van het lesgeld van DancingWise kan alleen plaatsvinden door middel van automatische incasso.
 • De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van DancingWise.
 • Aan het begin van ieder kwartaal wordt het lesgeld afgeschreven voor het komende kwartaal. Bij sportlessen geschiedt dit maandelijks. 
 • Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. 
 • Wanneer de docente verhinderd is, probeert zij altijd vervanging te regelen. Bij 3 of meer uitgevallen lessen per seizoen, zal bij de volgende incasso een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld worden gegeven. 
 • Bij berekening van het lesgeld is al rekening gehouden met het feit, dat er tijdens de 6 weken genoemd onder het kopje "vakanties" geen les gegeven wordt, met uitzondering van de sportlessen die het gehele jaar door lopen. 
 • Bij niet tijdige betaling heeft DancingWise het recht om binnen redelijke termijn, door de leiding bepaalde cursist/leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens heeft DancingWise het recht administratiekosten in rekening te brengen zijnde € 15,00 per aanmaning. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal DancingWise zich het recht toe eigenen een incassobureau in te schakelen, waarbij alle kosten voor rekening zijn voor de wanbetaler. 

Opschorting (tijdelijk stopzetten):

 • In geval van langdurige afwezigheid, ziekte, zwangerschap en/of blessures is tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap in overleg bespreekbaar, tot een maximum van 6 maanden. 
 • Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 
 • De betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. 

Opzegging:

 • Danslessen kunnen uitsluitend schriftelijk opgezegd worden per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober middels een volledig ingevuld en ondertekend uitschrijfformulier. Voor sportlessen geldt een maandelijks opzegtermijn per de 1e van de volgende maand. Uitschrijfformulieren zijn te downloaden via de website van DancingWise. Bij tussentijdse opzegging bent u het lesgeld over de gehele betalingsperiode verschuldigd.
 • Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
 • Zolang er geen uitschrijfformulier is ingeleverd en/of de betalingen niet voldaan zijn, is de uitschrijving ongeldig en loopt het lidmaatschap door.

Vakanties:

 • DancingWise houdt de vakantieregeling van de gemeente Oud-Beijerland aan. 
 • Er zijn geen reguliere danslessen tijdens 2 weken van de kerstvakantie, 1 week van de meivakantie en 3 jaarlijks te bepalen weken van de zomervakantie. Bij berekening van het lesgeld is hier al rekening mee gehouden. 
 • Tijdens de danslessen in de zomervakantie geldt er een aangepast vakantierooster.
 • Als blijkt dat er veel dansers afwezig zijn tijdens andere schoolvakanties, dan behouden we ons het recht voor ook deze lessen volgens een vakantierooster te laten lopen. 
 • Gemiste lessen tijdens schoolvakanties mogen eventueel in andere schoolvakanties worden ingehaald tijdens andere passende lessen of workshops. 
 • Tussentijdse vakanties die buiten de reguliere vakanties vallen kunnen niet binnen de betalingsperiode worden ingehaald.
 • Sportlessen (DanceShape) lopen het gehele jaar door.

Foto's, video's en Social Media:

 • Tijdens lessen,  optredens en wedstrijden  worden er foto’s en filmpjes gemaakt van de choreografieën. Om onze dansschool te kunnen promoten, is het voor ons belangrijk dat wij deze foto’s en filmpjes op Social Media kunnen plaatsen. Natuurlijk zullen wij zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan. Daarnaast zal er onvermijdelijk tijdens voorstellingen ook door derden gefotografeerd en gefilmd worden, die openbaar gebruikt zullen worden. Wij respecteren uiteraard uw keuze indien u niet wilt dat uw kind op Social Media geplaatst wordt. De consequentie is dan wel dat uw kind niet met voorstellingen mee kan doen.
 • Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of uw kind wel of niet op Social Media mag. 
 • Het is leerlingen en hun ouders/verzorgers niet toegestaan om zonder toestemming van DancingWise filmpjes van choreografieën die in de lessen worden gedanst op Social Media te plaatsen. Wanneer er toestemming wordt gegeven, dient er altijd te worden verwezen (getagd) naar onze dansschool DancingWise.

Overig:

 • DancingWise is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen van leerlingen/cursisten.
 • Deelname aan de lessen van DancingWise geschiedt geheel op eigen risico. De leiding erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen, gevolgen van blessures en enig letsel opgelopen tijdens het verblijf op en in de nabijheid van de locatie.